Hasznos infók


Jogszabályok


Biztonsági adatlapok


Linkek


Partnereink


Munkavédelem
- Hogy biztosan balesetmentes legyen -


Minden vállalkozó számára fontos, hogy megismerje munkavédelmi feladatait. Amennyiben Önnek legalább 1 fő alkalmazottja van, akkor az "1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről" hatálya Önre is kiterjed.
Érdemes megelőzni a nemkívánatos bírságokat.
Az alábbiakban részletezzük a munkavédelem területéhez tartozó kötelezettségeket, és egyben szolgáltatásaink elemeit.
Hogy miért van szüksége ránk?

Munkavédelmi szakember kötelező foglalkoztatása;  Munkavédelmi oktatás;  Munkahelyi kockázatértékelés és kémiai kockázatbecslés;  Munkavédelmi szabályzat;  Egyéni védőeszközök juttatási rendje;  Munkabalesetek kivizsgálása;  Együttműködés foglalkozás egészségügyi szolgáltatókkal;  MEBIR;  Munkabiztonsággal összefüggő mérések;  Veszélyes gépek, eszközök üzembe-helyezése;  Időszakos biztonsági felülvizsgálatok;  Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat;  Gépkönyv és megfelelőségi tanúsítvány;  CE jelölés;  Belső munkabiztonsági utasítások;  Telepengedélyeztetés;  Munkavédelmi koordinációs tevékenység;  Biztonsági és Egészségvédelmi terv;  Munkavédelmi szakértői tevékenységek;  Szakhatóság előtti érdekképviselet;  Munkahelyi elsősegélynyújtás 

1. Munkavédelmi szakember kötelező foglalkoztatása

Minden munkáltatónak ki kell jelölni valakit a munkavédelmi feladatok ellátására. Ennek a személynek a létszámtól és tevékenység veszélyességi osztályától függően munkavédelmi szakképzetséggel kell rendelkeznie és meghatározott óraszámban kell tevékenységet ellátnia.

2. Munkavédelmi oktatás, oktatási programok és tematikák kidolgozása

Önnek az alkalmazottai részére munkavédelmi oktatást kell tarta(t)nia, és azt dokumentálnia. Minden alkalmazott részére munkába állás előtt, időszakosan, és például egy balesetet követően rendkívüli munkavédelmi oktatás szükséges. 2004.05.01 óta a munkavédelmi oktatást nem kötelező évente megtartani. Az oktatás maga nem szaktevékenység, de a tematikát munkavédelmi szakembernek kell kialakítani.

3. Munkahelyi kockázatértékelés és kémiai kockázatbecslés végrehajtása

A munkahelyen található legfontosabb veszélyforrások felmérését és értékelését írásban el kell végezni. Kötelező akkor is elvégezni, ha a munkahelyen veszélyes munkát nem végeznek pl. irodai munka esetében is. A kockázatértékelés elvégzése is munkavédelmi szakképesítéshez kötött.

4. Munkavédelmi szabályzat készítése

Írásos megelőzési stratégia kialakítása szükséges, melyben a vállalkozásra vonatkozó munkavédelmi szabályok, feladatok vannak írásba foglalva. Tartalmaznia kell az egyéni védőeszközök (védőruha, védőital stb.) munkahelyi juttatási rendjét. Munkavédelmi szaktevékenység.

5. Egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozása

Amennyiben használnak védőeszközöket, akkor ezek juttatási rendjéről szabályzatot kell készíttetni.

6. Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása

A munkahelyen történt baleseteket minősítenie kell a munkáltatónak. Több mint 3 nap munkaképtelenséggel járó munkabalesetekről munkabaleseti jegyzőkönyvet kell felvenni és tárgyhót követő 8-ig be kell küldeni a területileg illetékes munkavédelmi felügyelőséghez.

7. Együttműködés foglalkozás egészségügyi szolgáltatókkal

Minden munkáltatónak szerződést kell kötnie egy foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval. A munkavállaló egészségügyi alkalmasságát a foglalkozás-egészség­ügyi orvos előzetes, ill. időszakos vizsgálatok alapján álla­pítja meg, a munkavállaló ugyanis csak olyan munkára és csak akkor alkal­mazható, ha a munka ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik, foglalkoztatása az egészségét, testi épségét károsan nem befolyásolja, a munkára (külön jogszabályokban meghatározott alkalmassági feltételek sze­rint) al­kalmasnak bizonyult.

8. MEBIR Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer

A MEBIR rendszer célja, hogy a munkatársakat fenyegető munkavédelmi- és egészségügyi kockázatokat teljes körűen feltárja, értékelje és szisztematikusan csökkentse.

  • Minőségirányítási Kézikönyv elkészítése
  • Auditra való felkészítés
  • Auditálás

9. Munkabiztonsággal összefüggő mérések (megvilágítás, klímatényezők, zaj- és rezgésmérések stb.) elvégzése

A munkavégzés során a technológiából adódó expo­zíci­ós ártalmakat időről időre műszeres vizsgálattokkal mérni kell. Ezek észrevétlenül károsíthatják az emberi szer­ve­ze­tet (halláskáro­sodás, látásromlás). Egyes telephelyek telepengedélyeztetéséhez például szükséges lehet a külső környezeti zaj mérése.

10. Veszélyes gépek, eszközök üzembe-helyezése

Új vagy használt gép, eszköz vásárlásakor, azok munkavédelmi üzembe-helyezését az üzemeltetőnek írásban el kell rendelnie. Ha berendezése balesetet okozott, használatát meg kell tiltani és csak felülvizsgálat után szabad üzembe helyezni. Munkavédelmi szaktevékenység.

11. Időszakos biztonsági felülvizsgálatok végrehajtása

Az üzembe helyezett munkaeszközöket ötévente felül kell vizsgáltatni. Ha berendezése balesetet okozott, használatát meg kell tiltani és csak felülvizsgálat után szabad üzembe helyezni. Munkavédelmi szaktevékenység.

12. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat és az azt követő javítások elvégzése

A vizsgálat elvégzése kötelező. A helyszíni mérés és felülvizsgálat után jegyzőkönyv készül.

13. Veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök időszakos ellenőrző felülvizsgálata

A vizsgálat célja a használat során bekövetkező elhasználódás, vagy egyéb ok miatt előálló, biztonságot, vagy egészséget veszélyeztető helyzet megelőzése, vagy elhárítása.

14. Gépkönyv és megfelelőségi tanúsítvány beszerzése

A munkavédelmi üzembe helyezéshez CE normás gépeknél szükséges gyártói megfelelőségi nyilatkozat vagy megfelelőségi tanúsítvány, a nem CE normás géphez pedig a megfelelőségi tanúsítvány, melyet független, akkreditált minősítő intézet ad ki.

15. CE jelölés teljes folyamatának lebonyolítása

Beazonosítjuk a termékre vonatkozó követelményeket, elvégezzük vagy koordináljuk a szükséges vizsgálatokat és segítünk a szükséges dokumentáció elkészítésében is.

16. Belső munkabiztonsági utasítások készítése és felülvizsgálata

Belső, egyedi technológiára, gépre szabott használati utasítások, kezelési útmutatók elkészítése.

17. Telepengedélyeztetés

Amennyiben tevékenységéhez telephelyengedély szükséges, de enélkül működnek, akkor a jegyző a tevékenység gyakorlását azonnal végrehajtható határozattal megtilthatja.

18. Építés-kivitelezési munkahelyeken munkavédelmi koordinációs tevékenység ellátása

Az építési munkaterületeken (ahol általában több munkáltató munkavállalói, egy idő­ben, különböző, egymást követő munkákat végeznek) a megfelelő együtt­mű­ködés érdekében különösen fontos a koordináció. Törvény is kötelezi a mun­kál­ta­tó­kat munkavégzésük összehangolására.

19. Építési munkahelyeken Biztonsági és Egészségvédelmi terv kidolgozása

A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv.
A biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határozni az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek az építési folyamat során egymás után, illetve egymással párhuzamosan végzendő munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják.

20. Munkavédelmi szakértői tevékenységek

21. Szakhatóság előtti érdekképviselet ellátása

Hatósági ellenőrzés alkalmával cégének képviselete, tanácsadás, kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal.

22. Munkahelyi elsősegélynyújtás

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet Elsősegélyhelyek című része előírja:

"20§. (1) Minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést, vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani."

Ezt az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) és a munkahely jellegéből adódóan ÁNTSZ is ellenőrizheti. Képzett elsősegélynyújtónak célszerű olyan kollégákat választani, aki a munkaidő teljes ideje alatt rendelkezésre állnak.

Elsősegélynyújtó képzések a Kaméleon98 BT szervezésében:
Budapesti helyszínen, minimum 10 fő létszámú csoportok esetén.
Tanfolyam ideje: 4 óra
Tanfolyam díja: 10000 HUF+ Áfa/fő
A tanfolyam végén, a sikeresen vizsgát tett hallgatók oklevelet kapnak.

2012. június 30-ig szerződő ügyfeleink részére INGYENES elsősegélynyújtó tanfolyamot biztosítunk vállalkozása telephelyén !!!
Társoldalaink

Gyorskereső


Munkahelyi kockázatértékelés


Munka- tűzvédelmi oktatás


Tűzvédelmi szabályzat


Egyéni védőeszközök juttatási rendje


Biztonsági és egészségvédelmi terv


Hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás


Gépek időszakos biztonsági felülvizsgálata


Új Munkahelyi elsősegélynyújtás